Морзянка

· e ·· i ··· s ···· h

A ·–
B –···
C –·–·
D –··
E ·
F ·· –·
G – –·
H ····
I ··
J ·– – –
K –·–
L ·–··
M – –
N –·
O – – –
P ·– –·
Q – –·–
R –·–
S ···
T –
U ··–
V ···–
W ·– –
X –··–
Y –·– –
Z – –··
1 ·– – – –
2 ··– – –
3 ···– –
4 ····–
5 ·····
6 –····
7 ––···
8 – – –··
9 – – – –·
0 – – – – –
Dots
· e
·· i
··· s
···· h
Dashes
– t
– – m
– – – o
– – – – – 0 (zero)